समाजकल्याण विभाग

आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन पर आर्थिक सहाय्य योजनेची माहिती.

आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन पर आर्थिक सहाय्य योजनेची माहिती. उद्धिष्ट :- अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती व विमुक्त जाती भटक्या जमाती यापैकी एक व्यक्ती आणि सवर्ण हिंदू, जैन, लिंगायत, बौद्ध,शिख या पैकी दुसरी व्यक्ती अशांनी विवाह केल्यास त्यास…
Read More...

मोटार वाहन चालक प्रशिक्षण योजना

मोटार वाहन चालक प्रशिक्षण योजनेचा उद्धेश :- अनुसूचित जातीच्या व नवबौध्द युवकांना मोफत मोटार वाहन चालविणे व वाहकाचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना स्वावलंबी करून त्यांचा सामाजिक व आर्थिक स्तर उंचाविणे. मागासवर्गीयांना व्यावसायिक संधी उपलब्ध…
Read More...

अपंग व्यक्तीना कृत्रिम अवयव व साधने पुरविणे योजनेची माहिती.

योजनेचा उद्धेश :-         अपंगांचे शारीरिक पुनर्वशन करणे बाबत योजना. योजनेचे निकष :- 1.अपंग व्यक्ती कडे किमान 40 टक्के  वा त्यापेक्षा जास्त टक्क्याचे अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र असावे. 2.अपंग व्यक्ती चे दरमहा उत्पन्न रुपये 2000/-…
Read More...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More