आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन पर आर्थिक सहाय्य योजनेची माहिती.

Inter Caste Marriage Scheme

आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन पर आर्थिक सहाय्य योजनेची माहिती.

उद्धिष्ट :-

अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती व विमुक्त जाती भटक्या जमाती यापैकी एक व्यक्ती आणि सवर्ण हिंदू, जैन, लिंगायत, बौद्ध,शिख या पैकी दुसरी व्यक्ती अशांनी विवाह केल्यास त्यास आंतरजातीय विवाह संबोधण्यात येतो.शासन निर्णय दि 6 ऑगस्ट 2004 अन्वये मागासवर्गातील अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती व विमुक्त जाती ,भटक्या जमाती यामधील आंतर प्रवर्गातील विवाहितांनाही सदर लागू करण्यात आली आहे.

स्वरूप :-  आंतरजातीय विवाहास दांपत्यास प्रोत्साहन पर रु.50,000/-

                 अर्थसहाय्याचा धनाकर्ष पती पत्नीच्या संयुक्त नावाने प्रदान करण्यात येतो.

योजनेचा लाभ घेण्या करीत लागणारी कागदपत्रे :-

1.विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र

2.जातीचा दाखला दोघांचे

3.शाळासोडण्याचा दाखला दोघांचा

4.डोमिशीयल प्रमाणपत्र

5.ओळखपत्र दोघांचे आधार कार्ड / इलेक्शन कार्ड

6.राशन कार्ड दोघांचे छायाप्रत

7.दोघांचा एकत्रीत फोटो रंगीत 4×6 size

8.प्रतिज्ञालेख दोघांचे

9.दोन प्रतिष्ठित व्यक्तीचे शिफारस पत्र.(सरपंच /नगरसेवक/जि प सदस्य/आमदार/खासदार)

10.दोघांचे संयुक्त बँक खात्याचे पासबुक

11.अर्ज

संपर्क :- संबंधित जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद.

स्रोत- आपले सरकार

 

Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More