मोटार वाहन चालक प्रशिक्षण योजना

मोटार वाहन चालक प्रशिक्षण

योजनेचा उद्धेश :-

अनुसूचित जातीच्या व नवबौध्द युवकांना मोफत मोटार वाहन चालविणे व वाहकाचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना स्वावलंबी करून त्यांचा सामाजिक व आर्थिक स्तर उंचाविणे. मागासवर्गीयांना व्यावसायिक संधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने राज्यातमोटार वाहन व वाहकाचे प्रशिक्षण देण्याची योजना सुरु करण्यात आली आहे.

लाभाचे स्वरूप:-

1) उमेदवारांना खाजगी ड्रायव्हीग स्कूलमध्ये प्रशिक्षण देण्यात येते.प्रत्येक सत्रात किमान ५० उमेदवारांना प्रवेश देण्यात येतो.त्याच प्रमाणे वाहकाचे (चालक) मोफत प्रशिक्षण देण्यात येते.

हे सुद्धा पहा !

2) प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर प्रशिक्षणार्थ्यास प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामार्फत परीक्षा घेऊन वाहन चालविण्याचा परवाना दिला जातो.तर वाहकास प्रशिक्षणानंतर बॅच देण्यात येतो.

3) प्रशिक्षण पूर्ण होऊन संबंधितांना परवाना / बॅच मिळाल्यानंतर शासनाने विहित केलेल्या शुल्काची प्रतिपूर्ती प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेस अदा केली जाते.

योजनेच्या अटी व शर्ती :- प्रशिक्षणार्थी उमेदवार हे मोटार परिवहन अधिनियम तरतुदीनुसार वयोमर्यादा,शैक्षणिक अहर्ता शारीरिक पात्रता,जातीचा दाखला,इत्यादी कागदपत्राची पूर्तता करणारे असावेत.

संपर्क :- संबधित जिल्ह्याचे विशेष जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी.

स्रोत:-समाजकल्याण विभाग.

You might also like

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Home
Join Teligram
Join Group
Search